Selamat Datang ke Laman Portal
PEJABAT PENDAFTAR
Universiti Putra Malaysia
Rabu - 29 Julai 2015
 • twitter
 • YOUTUBE
 • Facebook
 • Google Plus
soalan lazim
KATEGORI : PELANTIKAN
1. PERMOHONAN JAWATAN KOSONG
  Soalan :

1. Bilakah iklan kekosongan jawatan di dalam perkhidmatan UPM dibuat?

2. Bagaimanakan cara-cara memohon Jawatan Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Pelaksana di dalam Perkhidmatan UPM?

3. Bilakah temuduga sesuatu jawatan yang telah diiklankan dibuat?
 

  Jawapan :

1. Iklan kekosongan jawatan di dalam perkhidmatan UPM pada kebiasaannya dibuat di antara Januari hingga Mac dan di antara September hingga Disember setiap tahun

Perancangan keperluan mengisi kekosongan jawatan di dalam Perkhidmatan UPM adalah dibuat oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar, UPM. Manakala, Seksyen Pelantikan di bawah Bahagian Pengurusan Sumber Manusia bertanggungjawab membuat pengambilan/pelantikan.

2. Permohonan mestilah dibuat melalui SPJ Online di alamat url http://spj.upm.edu.my berdasarkan kekosongan jawatan yang telah diiklankan

3. Secara umumnya, temu duga pertama bagi sesuatu jawatan yang telah diiklankan akan dibuat selepas selesai proses saringan. Calon yang berjaya untuk ditemuduga akan dimaklumkan melalui e-mel

Bagaimanapun, ianya tertakluk kepada bilangan jenis jawatan yang diiklankan, bilangan permohonan dan keputusan Jawatankuasa.
 

KATEGORI : SISTEM PENGURUSAN KUALITI
1. SISTEM PENGURUSAN ISO UPM
  Soalan : 1. Mengapa perlu diadakan audit dalaman?

2. Mengapa perlu diadakan pula audit oleh SIRIM?

  Jawapan :

1.Bagi memastikan Sistem Pengurusan Kualiti menepati perancangan dan dilaksanakan dengan baik dan berkesan. Sebarang laporan ketakakuran (NCR) dilaporkan semasa audit. Sebarang laporan (samada pemerhatian atau NCR) daripada audit lepas, akan disemak semula ketika audit semasa bagi tindakan pencegahan dan pembetulan.

2.Terdapat 3 jenis audit yang dijalankan oleh SIRIM iaitu Audit Pematuhan (Compliance Audit), Audit Pemantauan dan Audit Pensijilan/Pensijilan Semula. Audit-audit ini dijalankan adalah bagi menilai semula pelaksanaan MS ISO 9001:2008. Pada masa yang sama tujuan audit ini adalah untuk menentukan kepatuhan Sistem Pengurusan Kualiti kepada kehendak / keperluan ISO 9001:2008 serta mengesahkan pelaksanaan tindakan pembetulan yang berkesan ke atas penemuan audit terdahulu. Audit Pensijilan Semula dijalankan bagi menyemak semula perubahan SPK yang berlaku sebelum dianugerahkan sijil baharu

KATEGORI : SISTEM PENGURUSAN KUALITI
2. KREATIF DAN INOVATIF
  Soalan : 1.Apakah Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)?

2.Apakah maksud inovasi?

3.Apakah maksud kreativiti?
  Jawapan :

1.Satu kumpulan kecil (4 hingga 10 orang) yang mewakili tempat kerja yang sama atau bersilang fungsi yang berkumpul untuk mengenal pasti masalah, menganalisis dan menyelesaikan masalah atau mencari peluang-peluang penambahbaikan kepada proses sedia ada atau/dan memperkenalkan proses, produk atau perkhidmatan yang baru dengan memberi nilai tambah kepada sistem penyampaian perkhidmatan jabatan secara kreatif dan inovatif.

2.Inovasi ialah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan.

3. Kreativiti ialah kebolehan atau keupayaan untuk mencipta, mewujud dan menghasilkan sesuatu yang baru atau dalam bentuk baru melalui kemahiran imaginasi. Ia melibatkan :

 

•Keupayaan berfikir yang dapat melahirkan idea baru yang unik dan menarik

•Keupayaan berfikir secara kritikal dan membuat penilaian secara analitikal terhadap idea dan seterusnya mengemukakan cadangan penyelesaian

•Keupayaan berfikir secara praktikal dan menterjemahkan idea dan teori kepada bentuk aplikasi.

KATEGORI : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
1. PENGURUSAN DATA
  Soalan :
 1.  Bagaimana untuk memohon data?

    2.   Berapa lama masa yang diambil untuk mendapatkan data?

    3.   Siapakah yang layak memohon data?    

 

  Jawapan :

 

 1. Permohonan boleh dibuat dengan menggunakan borang yang boleh dimuat turun dari http://reg.upm.edu.my/eISO


 2. Permohonan data biasa hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya 3 hari bekerja sebelum tarikh data diperlukan. Permohonan data kompleks hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya 5 hari bekerja sebelum tarikh data diperlukan.

 3. Terdapat dua kategori pemohon :-

  -pihak dalaman yang terdiri daripada staf dan pelajar

  -pihak luaran yang melibatkan sektor kerajaan dan swasta


 

 

KATEGORI : BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
1. SEKSYEN LATIHAN (AKADEMIK)
  Soalan : 1. Apakah fungsi dan peranan Seksyen Latihan (Akademik)?

2. Di manakah saya boleh mendapatkan maklumat lanjut berkenaan Cuti Belajar?

3. Apakah kelayakan untuk memohon Cuti Sabatikal?
  Jawapan :
1. Seksyen Latihan (Akademik) berperanan melaksanakan aktiviti untuk Pegawai Akademik sebagaimana berikut:

- Merancang, melaksana dan menyelaras pelaksanaan aktiviti berikut: 

a) Program Transformasi Minda (Pegawai Akademik); 
b) Cuti Belajar; 
c) Cuti Sabatikal;
d) Cuti Sub Speciality;
e) Cuti Pasca Kedoktoran;
f) Cuti Penyelidikan; dan
g) Menyelaras Program Latihan Peningkatan Kerjaya

- Merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti kepimpinan untuk Pegawai Akademik;

- Mengurusan urusan permohonan dan kelulusan program Latihan Profesional serta aktiviti dan pembiayaan ke luar negara.

2. Maklumat lanjut cuti belajar boleh diperolehi dalam e-panduan yang boleh dicapai di laman sesawang http://reg.upm.edu.my/ecutibelajar/

3. Seseorang pegawai itu boleh dipertimbangkan untuk cuti sabatikal untuk tempoh selama:-

a) Tidak melebihi dari lima (5) bulan sekiranya pegawai telah menggenapkan tempoh perkhidmatan yang berterusan selama tiga (3) tahun dengan Universiti Putra Malaysia;

b) Tidak melebihi dari sembilan (9) bulan sekiranya pegawai telah menggenapkan tempoh perkhidmatan yang berterusan selama lima (5) tahun dengan Universiti Putra Malaysia
KATEGORI : BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
2. SEKSYEN PERUBATAN DAN PERHUBUNGAN PEKERJA
  Soalan :
1. Apakah fungsi Seksyen Perubatan dan Perhubungan Pekerja?

2. Sekiranya ke klinik Bukan Panel, bolehkan tuntutan bayaran balik dibuat?

3. Berapakah had maksimum bagi tuntutan bayaran balik yang layak dibuat?

4. Siapakah yang layak mendapatkan kemudahan rawatan perubatan di klinik panel UPM?

 

  Jawapan :1. Antara fungsi seksyen ini ialah :-

-Merancang, mengurus, memantau dan melaksanakan urusan kemudahan perubatan staf dan pesara UPM;

a)Urusan Buku Rawatan Perubatan Staf;

b)Pembayaran Bil Klinik Panel, Hospital, IJN, Pusat Dialisis, LPPKN, Pusat Tibi Negara dan Pusat Kesihatan Universiti;

c)Mengeluarkan Surat Jaminan (GL);

d)Urusan Pelantikan Klinik Panel;

e)Tuntutan perubatan / pergigian / pemeriksaan kesihatan staf; dan

f)Mengemaskini maklumat staf / tanggungan didalam fail dan sistem

-Menguruskan Lembaga Perubatan;

-Merancang, mengurus dan melaksanakan Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan;

-Merancang, mengurus dan melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Perubatan UPM;

-Merancang, mengurus dan melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Kebajikan Pekerja;

-Merancang, mengurus dan melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pejabat Pendaftar;

-Merancang, mengurus dan melaksanakan Latihan Firedrill Bangunan Pentadbiran dan PPPA;

-Merancang, mengurus dan melaksanakan Tabung Kebajikan Staf UPM;

-Mengurus, menyelaras dan memantau Hari Khidmat Pelanggan UPM;

-Mengurus dan memantau urusan permohonan pinjaman perumahan staf, elaun perpindahan rumah, pengeluaran KWSP untuk pekerja berpencen, surat Akuan Majikan dan Akuan Status Perkahwinan;

-Menguruskan hal-hal berkaitan kuarters staf UPM; dan

-Menguruskan perolehan pakaian seragam staf UPMStaf dan tanggungan termasuk suami / isteri dan anak-anak yang berumur 18 tahun. Anak yang

KATEGORI : BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
3. SEKSYEN BIMBINGAN DAN KERJAYA STAF
  Soalan :

1. Apakah peranan Seksyen Bimbingan dan Kerjaya Staf?


2. Apakah perkhidmatan yang ditawarkan oleh seksyen ini?


3. Apakah AKRAB UPM? 

  Jawapan : 1. Seksyen Bimbingan dan Kerjaya Staf menyediakan perkhidmatan kaunseling professional yang dilindungi oleh etika kerahsiaan untuk semua staf Universiti Putra Malaysia secara percuma


2. Terdapat pelbagai jenis perkhidmatan yang ditawarkan antaranya ialah kaunseling
individu, kaunseling kelompok, program-program pencegahan, pemulihan, pengkayaan, pentadbiran, profil-profil psikologi dan pinjaman buku kepada
staf-staf yang berminat.  


3. AKRAB adalah akronim bagi Amanah Komitmen Rasional Akhlak Bestari. Ia terdiri dari staf UPM yang telah menjalani kursus kaunseling selama 8 hari dan menjalani peperiksaan asas kaunseling. AKRAB bertindak selaku rakan pembimbing untuk membantu staf yang mempunyai isu psikolgi yang ringan di PTJ.
KATEGORI : BAHAGIAN PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA
1. SEKSYEN KENAIKAN PANGKAT
  Soalan : 1. Dimanakah maklumat dan keperluan permohonan kenaikan pangkat boleh diperolehi?
  Jawapan : Maklumat kenaikan pangkat seperti prosedur dan keperluan permohonan kenaikan pangkat seperti borang-borang boleh terus diperolehi http://reg.upm.edu.my/eISO
KATEGORI : BAHAGIAN PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA
2. SEKSYEN SARAAN,PRESTASI DAN ELAUN
  Soalan : 1.Berapakah markah minimum penilaian prestasi tahunan bagi membolehkan staf mendapat pergerakan gaji tahunan?
  Jawapan : Markah minimum bagi membolehkan staf mendapat pergerakan gaji tahunan adalah 60%
KATEGORI : BAHAGIAN PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA
3. SEKSYEN KENAIKAN PANGKAT
  Soalan : 2. Siapakah yang layak menjadi Penilai Bebas bagi tujuan Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik?
  Jawapan : 2. Penilai Bebas adalah dicadangkan oleh Fakulti dan dikemukan kepada Senat untuk kelulusan. Penilai Bebas mempunyai latar belakang akademik yang cemerlang, memenuhi H-INDEX tertentu mengikut bidang yang ditetapkan serta lain-lain kriteria yang ditetapkan oleh Senat.
KATEGORI : BAHAGIAN PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA
4. SEKSYEN SARAAN, PRESTASI DAN ELAUN
  Soalan : 2. Berapa lama tempoh masa yang diperlukan untuk memproses permohonan elaun yang dikemukakan?
  Jawapan : 2. Tempoh ideal yang diperlukan adalah 7 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima
KATEGORI : BAHAGIAN PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA
5. SEKSYEN PENGESAHAN, CUTI DAN PERSARAAN
  Soalan : 1.Bilakah seseorang pegawai itu boleh disahkan dalam perkhidmatan (PDP)?
  Jawapan : 1. Seseorang pegawai boleh disahkan dalam perkhidmatan setelah memenuhi syarat-syarat pengesahan yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan seperti berikut: i. berkhidmat dalam tempoh percubaan satu (1) hingga tiga (3) tahun; ii. hadir dengan jayanya Kursus Induksi Umum dan Khusus; iii. lulus peperiksaan perkhidmatan bagi jawatan tertentu seperti yang disyaratkan dalam skim perkhidmatan; iv. diperakukan oleh Ketua Jabatan; v. syarat tambahan PDP bagi Pensyarah Perubatan (Pelatih) Gred DU45 adalah lulus Ijazah Sarjana Kepakaran dan diluluskan Senat Universiti; dan vi. syarat tambahan PDP bagi Pensyarah Gred DS45 adalah memulakan pengajian di peringkat Ph.D.
KATEGORI : TATATERTIB
1. TIDAK HADIR BERTUGAS
  Soalan :

1. Berapakah tempoh yang boleh dianggap sebagai Tidak Hadir Bertugas?

2. Bagaimana menguruskan masalah staf yang melakukan kesalahan tidak hadir bertugas secara berselang seli iaitu kadang-kadang hadir, kadang-kadang tidak?

3. Apakah tindakan yang boleh diambil oleh Ketua Jabatan/Pegawai Penyelia jika staf memperolehi sijil sakit palsu dan adakah wajar seorang Ketua Jabatan/Pegawai Penyelia meluluskan cuti sakit bagi staf yang mengemukakan sijil sakit dari klinik swasta?

  Jawapan :


1. Mengikut Peraturan 23, Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib Dan Surcaj) 2000 Akta 605, menjelaskan tidak hadir termasuklah tidak hadir bagi apa-apa jua tempoh masa dan tempat pekerja itu dikehendaki hadir bagi pelaksanaan tugas-tugasnya.

2.Tindakan hendaklah dimulakan sebaik-baik sahaja staf melakukan kesalahan tersebut tanpa menunggu sehingga jumlah hari yang mereka tidak hadir itu mencapai jumlah tertentu. Pada peringkat awal kesalahan itu dilakukan dan jumlahnya masih sedikit, staf tersebut sebaik-baiknya diberi nasihat dan bimbingan dari Ketua Jabatan/Pegawai Penyelia. Bagi memudahkan Ketua Jabatan/Pegawai Penyelia dalam menguruskan kes tidak hadir bertugas staf, Seksyen Tatatertib juga telah menyediakan Kit Panduan Mengurus Staf Tidak Hadir Bertugas bagi Proses Tindakan Staf Tidak Hadir Bertugas Atau Ponteng Kerja Dan Dapat Dikesan yang boleh dimuatkan di laman sesawang Pejabat Pendaftar

3. Perlu diingat bahawa sijil sakit yang dikeluarkan oleh seseorang pengamal perubatan berdaftar (doktor) itu adalah sebagai satu perakuan/pengesahan bahawa staf kurang sihat dan disyorkan berehat pada tarikh yang dinyatakan. Jika Ketua Jabatan/Pegawai Penyelia  bersetuju dengan pendapat doktor itu maka staf bolehlah diluluskan cuti sakit. Sekiranya Ketua Jabatan/Pegawai Penyelia mendapati terdapat keraguan dalam sijil cuti sakit yang dikemukakan oleh staf, Ketua Jabatan/Pegawai Penyelia boleh menyiasat kesahihan sijil cuti sakit tersebut dengan mendapatkan pengesahan melalui surat daripada klinik atau hospital yang mengeluarkan sijil cuti sakit tersebut. Bagi memudahkan Ketua Jabatan/Pegawai Penyelia dalam menguruskan kes tidak hadir bertugas staf, Seksyen Tatatertib juga telah menyediakan Kit Panduan Mengurus Staf Tidak Hadir Bertugas bagi Proses Tindakan Staf Tidak Hadir Bertugas Dengan Meminda Sijil Cuti Sakit Atau Mengemukakan Sijil Cuti Sakil Palsu yang boleh dimuatkan di laman sesawang Pejabat Pendaftar.
Dengan tindakan di atas Ketua Jabatan/Pegawai Penyelia  tidak mempersoalkan integriti doktor yang memeriksa staf sebaliknya Ketua Jabatan/Pegawai Penyelia hanya mempersoalkan integriti staf terbabit.

 

 
Polisi Privasi & Keselamatan | Penafian | Notis Hakcipta | Peta Laman | AJK Web |
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome dengan resolusi 1024 x 768
@2013 Universiti Putra Malaysia
 • SIRIM-UKAS
 • Valid CSS!
Kemaskini Terakhir : 29 Jul 2015